DBiO
News
News

장외시장사이트 매매호가게시판 5월2일 현재 오픈 !!

페이지 정보

작성자 ◆관리자◆ 작성일18-05-02 09:04 조회2,691회 댓글0건

본문

 

장외시장 사이트의 호가게시판을 통해 당사의 주식을 장외에서 매매가 가능하도록 조치하였습니다.

 

      장외시장 매매사이트인 38커뮤니케이션의 플랫폼에서 

 

                                                        5월 2일 현재  개시되었습니다. 

 

 

감사합니다.   대덕바이오 홍보부 올림.